DIENSTVERLENING
PASSEND BIJ UW VvE

Ontzorgen in het dagelijkse onderhoud van uw VvE en het woongenot te verhogen.

PRIVACY STATEMENT

De Voorse VvE Beheer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het privacy reglement van De Voorse VvE Beheer is van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze website. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifiek privacy beleid zijn opgenomen waarin u – aanvullend op dit algemene privacy reglement – nadere details kunt vinden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Voorse VvE Beheer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

    • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement;
    • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
    • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
    • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van uitdrukkelijke wettelijke verplichtingen;
    • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Voorse VvE Beheer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

De Voorse VvE Beheer verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en IP-adres.

Dit doen zij voor de volgende doeleinden:

    • Wettelijke verplichting – Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
    • Levering diensten – Wanneer u diensten van De Voorse VvE Beheer afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch, per e-mail of via onze websites) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
    • Contact – Wanneer u contact met ons opneemt. Contactmomenten kunnen worden gemonitord. Bij telefoongesprekken, via e-mails, of via een link die u aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die u van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer u het contactformulier invult , meedoet aan enquêtes, contact opneemt via websites, inlogt op uw account op de website van de VvE of ons via social media benadert.
    • E-mailings – Wij informeren u over onze diensten als u daarvoor toestemming heeft gegeven: rechtstreeks, via social media en zoekmachines. Daarbij houden wij rekening met uw voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en met uw interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites, waarvoor u toestemming heeft gegeven.
    • Voor zover De Voorse VvE Beheer voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij u die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

De Voorse VvE Beheer gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens De Voorse VvE Beheer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan doormiddel van een uitdrukkelijke geheimhoudingsverklaring;

    • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
    • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
    • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
    • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
    • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
    • Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.
    • De Voorse VvE Beheer bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

E-MAIL EN NIEUWSBRIEVEN

Als u eigenaar bent van een VvE wordt uw e-mailadres gebruikt om informatie toe te sturen over de door u afgenomen diensten. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over diensten.

 

 

UW RECHTEN

Indien de VvE uit beheer gaat bij De Voorse VvE Beheer zullen de gegevens van u tenminste 5 jaren bewaard blijven (wettelijke bewaartermijn). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

    • Inzage – U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens
    • Rectificatie en aanvulling – U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
    • Beperking verwerking – U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken en de vervulling van onze taken daarbij niet in gevaar komt of onmogelijk wordt.
    • Vergetelheid – U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
    • Bezwaar – U kunt bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van De Voorse VvE Beheer om uw persoonsgegevens te verwerken.

DATALEKKEN

De Voorse VvE Beheer houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

 

DE VOORSE VVE BEHEER EN ANDERE WEBSITES

Op onze sites treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

VRAGEN OF KLACHTEN

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy regelement ? Richt deze aan: De Voorse VvE Beheer, Industrieweg 42, 2254 AE Voorschoten. U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of bellen met De Voorse VvE Beheer op 070-217 0548 of mailen naar info@devoorse.nl .

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy reglement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

WIJ VINDEN BELANGRIJK

Pro-actief VvE Beheer

Snelle financiële afhandeling

Actief debiteurenbeheer

Directe afhandeling van storingmeldingen

Online inzicht in alle documenten van de VvE

Eerlijkheid en transparant over onze dienstverlening en prijs

Heeft u een klacht of wilt u ons juist een compliment geven?