DIENSTVERLENING
PASSEND BIJ UW VvE

Ontzorgen in het dagelijkse onderhoud van uw VvE en het woongenot te verhogen.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VOORSE VvE BEHEER

Definities:

 

VvE: Vereniging van Eigenaars zoals bedoeld in de zin van artikel 5:124 Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen; BW). In deze voorwaarden zullen met de Verenigingen van Eigenaars in de zin van artikel 5:124 BW worden gelijkgesteld: Coöperatieve Flatverenigingen en verenigingen in de zin van boek 2 van het BW die tot doelstelling hebben het gemeenschappelijk beheer en/ of onderhoud van een aan verschillende eigenaars toebehorend onroerende zaak (hierna te noemen; VvE).

Beheerder: De Voorse VvE Beheer als ondernemer die op het gebied van beheer diensten aanbiedt aan een VvE.

Bestuurder: De Voorse VvE Beheer als bestuurder zoals bedoeld in artikel 5:131 BW.

Opdrachtgever: partij die mondeling of schriftelijk te kennen geeft dat De Voorse VvE Beheer voor haar een incidentele of doorlopende opdracht dient uit te voeren.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, zulks in de ruimste zin van het woord welke door De Voorse VvE Beheer, ten behoeve van een opdrachtgever wordt verricht.


Artikel 2. Opdrachtverlening

2.1. Een verzoek tot dienstverlening kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

2.2. Indien voor de dienstverlening volgens de richtlijnen van De Voorse VvE Beheer een vergoeding moet worden betaald, kan door De Voorse VvE Beheer schriftelijk een offerte worden gedaan. De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer De Voorse VvE Beheer binnen de geldigheidsduur van de offerte een door de opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de beheerovereenkomst heeft ontvangen. Hieraan gelijk ligt een geldig vergaderbesluit waarin De Voorse VvE Beheer door de VvE tot beheerder of bestuurder is benoemd.

2.3 De door De Voorse VvE Beheer uitgebrachte offerte is tot zestig dagen na dagtekening geldig. Na het verstrijken van deze zestig dagen staat het De Voorse VvE Beheer vrij om de huidige aanbieding te handhaven dan wel een nieuwe aanbieding te doen.


Artikel 3. Werkingssfeer

3.1. De duur van de overeenkomst bedraagt ten minste één jaar na benoeming in de algemene ledenvergadering en zal stilzwijgend worden verlengd met telkens één jaar. Opzegging dient te geschieden per gehele kalendermaand en met inachtname van minimaal drie maanden voor afloop van de beheerovereenkomst.


Artikel 4. Tarieven

4.1. De door De Voorse VvE Beheer voor haar dienstverlening gehanteerde tarieven zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief de verschuldigde B.T.W. en inclusief kantoorkosten zoals telefoonkosten, portikosten en kopieerkosten.

4.2. De door De Voorse VvE Beheer voor haar standaard dienstverlening voor de VvE gehanteerde tarieven dienen per kwartaal aan het begin van de eerste maand te worden betaald.

4.3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan het CBS prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

4.4. De uurtarieven voor advisering en begeleiding onder andere voor de door De Voorse VvE Beheer aangeboden additionele dienstverlening worden vooraf door De Voorse VvE Beheer aan haar opdrachtgever kenbaar gemaakt.


Artikel 5. Dienstverlening De Voorse VvE Beheer

5.1. De Voorse VvE Beheer vertegenwoordigt de VvE en wordt zelf geen partij bij overeenkomsten die zij namens de VvE aangaat ter uitoefening van de overeenkomst.

5.2 De Voorse VvE Beheer voert als beheerder of bestuurder meerderheidsbesluiten van de VvE uit en beheert de middelen van de VvE.

5.3. De Voorse VvE Beheer kan in opdracht van de VvE technische ondersteuning leveren op uit te voeren bouwkundige werkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze verbintenissen ligt bij de VvE. De Voorse VvE Beheer is dan ook niet aansprakelijk voor deze technische ondersteuning. De Voorse VvE Beheer zal de VvE in het geval van groot onderhoud dan ook adviseren een bouwkundig adviesbureau in te schakelen.

5.4. Advisering en begeleiding wordt door De Voorse VvE Beheer uitgevoerd na schriftelijke of mondelinge opdracht door de opdrachtgever.


Artikel 6 Kosten bij eigendomsoverdracht van appartementsrechten

6.1. In het geval van eigendomsoverdracht van een appartementsrecht brengt De Voorse VvE Beheer bij zowel de verkopende als de kopende partij een bedrag aan administratiekosten in rekening. Deze kosten hebben betrekking op het muteren van het eigenaarsregister, het opmaken van de eindafrekeningen voor het betreffende appartementsrecht en de informatievoorziening aan de kopende partij.


Artikel 7 Overname van een bestaande administratie door De Voorse VvE Beheer

7.1. De Voorse VvE Beheer zal alleen een administratie overnemen die volgens haar eigen oordeel inzichtelijk is.

7.2. In het geval een administratie naar het oordeel van De Voorse VvE Beheer onvoldoende inzichtelijk is, zal De Voorse VvE Beheer tegen het geldende uurtarief voor aanvullende diensten trachten een aansluitende administratie te concipiëren. De bestaande administratie wordt geacht onvoldoende inzichtelijke te zijn, indien er ten aanzien van de financiële gegevens geen (tussentijdse) balans is ingesloten, dan wel de onderbouwing van de debet en creditstanden van de balansposten ontbreekt.


Artikel 8 Beëindiging van de beheerovereenkomst

8.1. In geval van beëindiging van de beheerovereenkomst erkent De Voorse VvE Beheer geen enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering van verbintenissen die de VvE al dan niet onder haar bestuur is aangegaan. De verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verbintenissen ligt bij de VvE.

8.2. Restitutie van de in artikel 4.2. genoemde tarieven vindt plaats per gehele kalendermaand en vanaf de eerste dag na het verstrijken van de opzegtermijn met inachtname van artikel 3.1.


Artikel 9 Overdracht en archivering van dossiers

9.1. In geval van beëindiging van de beheerovereenkomst wordt het betreffende dossier per afgesproken datum gesloten en gedurende een termijn van vijf jaren bewaard ten kantore van De Voorse VvE Beheer.

9.2. In het geval de vereniging besluit een andere beheerder of bestuurder aan te stellen, zal De Voorse VvE Beheer per afgesproken datum zorg dragen voor de overdracht van het dossier aan deze nieuwe beheerder of bestuurder.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. De Voorse VvE Beheer zal uit hoofde van haar dienstverlening zijnde beheer, administratie, bestuur, vertegenwoordiging, advisering en begeleiding nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan de som van de vergoeding op jaarbasis exclusief omzetbelasting welke De Voorse VvE Beheer van haar opdrachtgever ontvangt.


Artikel 11 VvE Certificering

11.1 De VvE verklaart medewerking te verlenen aan een toelating- of herhalingsonderzoek in het kader van certificering van De Voorse VvE Beheer.


Artikel 12 Geheimhoudingsplicht

12.1 De Voorse VvE Beheer zal tijdens én na de duur van de overeenkomst hem bekende vertrouwelijke informatie van de VvE, leveranciers of andere gerelateerde zaken, geheim houden. Dit geldt onder meer met betrekking tot financiële, administratieve en strategische documenten.


Artikel 13 Privacy

13.1 De beheerder en de VvE stellen samen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast, zodat zij gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken zijn.

13.2 De beheerder en de VvE zullen middels een separate overeenkomst op transparante wijze hun respectievelijke verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG vaststellen, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en hun respectieve verplichtingen om de informatie te verstrekken zoals bedoeld in artikel 13 en 14 AVG.

13.3 Deze overeenkomst zal tevens regelen welke rol de beheerder en de VvE vervullen ten aanzien van hun gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden.

13.4 De beheerder en de VvE zijn ieder afzonderlijk van elkaar gehouden de AVG, de Uitvoeringswet AVG en de overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens na te leven en overeenkomstig te handelen.


Artikel 14 Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden

14.1. Wijzigingen en aanvullingen op deze voorwaarden worden schriftelijk medegedeeld aan de VvE.

WIJ VINDEN BELANGRIJK

Pro-actief VvE Beheer

Snelle financiële afhandeling

Actief debiteurenbeheer

Directe afhandeling van storingmeldingen

Online inzicht in alle documenten van de VvE

Eerlijkheid en transparant over onze dienstverlening en prijs

Heeft u een klacht of wilt u ons juist een compliment geven?