Veel VvE’s hebben een rechtsbijstandsverzekering. Wanneer sprake is van een geschil dat onder de dekking van de verzekering valt, heeft een VvE op grond van de polisvoorwaarden recht op ‘vrije advocaatkeuze’, waarbij de kosten (tot de maximaal overeengekomen dekking) voor rekening van de rechtsbijstandsverzekering komen. Wat betekent dit nu precies en wanneer ontstaat dit recht?

Gerechtelijke procedure:
De VvE heeft in ieder geval het recht op vrije advocaatkeuze in het geval zij partij is in een gerechtelijke procedure. Ofwel omdat de VvE zelf een gerechtelijke procedure begint, ofwel omdat de VvE in een gerechtelijke procedure wordt betrokken. Vaak geldt een beperkte dekking van de advocaatkosten in het geval sprake is van een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter. Denk aan een vernietigings- of vervangende machtigingsprocedure. Dit, omdat in dat geval geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat nodig is. De ervaring leert dat de advocaatkosten in die gevallen vrijwel nooit de maximale dekking overschrijden. In het geval van een procedure bij de rechtbank geldt een hogere dekking van de advocaatkosten. Zowel in kantonprocedures als in rechtbankprocedures heeft de VvE recht op vrije advocaatkeuze.

Geschillenregeling:
De VvE heeft ook recht op vrije advocaatkeuze op het moment dat zij het niet eens is met het door de verzekeraar ingenomen juridische standpunt in een kwestie. Dan kan een beroep worden gedaan op de ‘geschillenregeling’. De VvE kan dan een advocaat kiezen die een second opinion geeft. Mocht de VvE vervolgens gelijk krijgen, kan zij op kosten van de verzekeraar een advocaat aanwijzen die de belangen van de VvE verder behartigt. Dit is (meestal) niet de advocaat die een second opinion heeft gegeven.

Belangenverstrengeling:
In het geval zowel de VvE als een tegenpartij bij eenzelfde verzekeraar zijn verzekerd, heeft de VvE het recht haar belangen te laten behartigen door een door haar aan te wijzen advocaat. Daarvoor is niet nodig dat sprake is van een gerechtelijke procedure.

Vrije keuze:
Veel verzekeraars werken samen met advocatenkantoren en zullen daarnaar verwijzen. De VvE heeft echter te allen tijde het recht te bepalen door wie zij haar belangen laat behartigen indien op basis van de polisvoorwaarden sprake is van vrije advocaatkeuze. Er is dus letterlijk sprake van vrije advocaatkeuze.

Bron: Rijssenbeek Advocaten