Vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019

In 2018 mocht een onbelaste vrijwilligersvergoeding worden toegekend van maximaal € 150,– per maand en maximaal € 1.500,– per kalenderjaar. Per 1 januari 2019 zijn deze bedragen verhoogd naar € 170,– per maand en € 1.700,– per kalenderjaar.

Het voordeel van deze regeling is dat aan vrijwilligers een vergoeding mag worden toegekend, zonder dat die vergoeding hoeft te worden verantwoord ten opzichte van de belastingdienst. Dit voorkomt administratieve lasten.

Het kan voorkomen dat vrijwilligers onkosten maken die genoemde maximale bedragen overstijgen. Voor die gevallen geldt dat gemaakte onkosten altijd mogen worden vergoed, mits die kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en bovendien kunnen worden aangetoond door middel van stukken.

Het is goed om te weten dat als de daadwerkelijk gemaakte onkosten boven de maximale bedragen uitkomen, het volledige bedrag dus mag worden vergoed, maar in dat geval dan wel álle onkosten moeten kunnen worden verantwoord door middel van bewijsstukken. Dat geldt dus ook voor de eerste € 1.700,–.

De vrijwilligersvergoeding wordt overigens verhoogd vanwege het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk, aldus het kabinet. Dat ook veel VvE’s baat hebben bij vrijwilligerswerk, staat buiten kijf. Veel VvE’s functioneren enkel vanwege de inzet van vrijwilligers.

Het is dan ook een goede zaak dat VvE’s iets meer ruimte krijgen om een passende vergoeding aan vrijwilligers toe te kennen, zonder dat in dat verband een uitgebreide administratie hoeft te worden bijgehouden.

Bron: Rijssenbeek Advocaten